සුළඟ විද්‍යුත් පුවත්පත ගැන

සකලවිද ලෝක වාසී ජනයාගේ සිත සුව පිණිසත්, යහපත් ගුණධර්ම වලින් පිරි අභිමානවත් ශ්‍රී ලාංකීය මතු පරපුරක් බිහි කිරීමත් අරමුණු ඇතිව සුළඟ පුවත් පත සෑම ඉරිදාවකම පල කරනු ලබයි. tube wells sri lanka

සුළඟ විද්‍යුත් පුවත්පත මගින් වේයන්ගොඩ, හල්ලලිය ශ්‍රී විජයාරාමය විහාරස්ථානය මුල් කරගෙන ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිදු කරන සමාජ සත්කාර රාශියක් සවිබල ගැන්වෙන වග සතුටින් දැනුම්දෙමු. tube wells sri lanka

  • ලේ දැන් දීමේ වැඩසටහන්
  • අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානයන්
  • සලාක සහනාධාර
  • හදිසි ආපදා අවස්ථා සහනාදාර
  • ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ප්‍රධානයන්
  • අධ්‍යාපන උපකරණ ප්‍රධානයන්
  • ඖෂධ හා උපකරන ප්‍රධානයන්
  • වෙනත් ආදාර හා ප්‍රධානයන්
වැඩි විස්තර

සුළඟ…
අභිමානවත්
ජාතියක් උදෙසා
නිවහල් දැක්මක්

පුවත්පත් එකතුව

පුවත් හා සමාජ සත්කාරයන්

පුවත් එකතුව
අනුරාධපුර මුරකඩවල වැඩිහිටියන් සඳහා ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය

අනුරාධපුර මුරකඩවල වැඩිහිටියන් සඳහා ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය

අනුරාධපුර මුරකඩවල වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 ඔක්තෝබර් මස 27 වන දින පවත්වන ලදී.

READ MORE
ගම්පහ වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය කිරීම

ගම්පහ වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය කිරීම

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 ඔක්තෝබර් මස 15 වන දින පවත්වන ලදී.

READ MORE
පලුගස්වැව ගර්භනී මවුවරුන්ට පෝෂණ මලු ප්‍රධානය කිරීම

පලුගස්වැව ගර්භනී මවුවරුන්ට පෝෂණ මලු ප්‍රධානය කිරීම

පලුගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ ගර්භනී මවුවරුන්ට පෝෂණ මලු ප්‍රධානය කිරීම දෙවන අදියර 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන දින සාර්ථකව සිදු කරන ලදී.

READ MORE

එන්න. අපගේ සේවාවන් හා ඔබත් අත්වැල් බැඳ ගන්න…

ශ්‍රී ලාංකීය නාමයට යලිත් පන පොවන උතුම් කර්තව්‍යයේ අභිමානවත් කොටස්කරුවකු වන්න.