ගම්පහ වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය කිරීම

ගම්පහ වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය කිරීම

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ ඇස්කන්නාඩි ප්‍රධානය කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 ඔක්තෝබර් මස 15 වන දින පවත්වන ලදී.

මෙම කාර්යය සඳහා නන් අයුරින් තම ශ්‍රමය ධනය හා කාලය කැප කල සැමටත් අපගේ ගෞරවන්විත ස්තුතිය පුද කර සිටිමු.

සුළඟ…
පුබුදමු ශ්‍රී ලංකා
www.sulagha.com