පලුගස්වැව ගර්භනී මවුවරුන්ට පෝෂණ මලු ප්‍රධානය කිරීම

පලුගස්වැව ගර්භනී මවුවරුන්ට පෝෂණ මලු ප්‍රධානය කිරීම

පලුගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ ගර්භනී මවුවරුන්ට පෝෂණ මලු ප්‍රධානය කිරීම දෙවන අදියර 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන දින සාර්ථකව සිදු කරන ලදී.

මෙම කාර්යය සඳහා නන් අයුරින් තම ශ්‍රමය ධනය හා කාලය කැප කල සැමටත් අපගේ ගෞරවන්විත ස්තුතිය පුද කර සිටිමු.

සුළඟ…
පුබුදමු ශ්‍රී ලංකා
www.sulagha.com