රෝද පුටුවක් හා සහනාධාර ලබාදීම – ගම්පහ

රෝද පුටුවක් හා සහනාධාර ලබාදීම – ගම්පහ

රෝද පුටුවක් හා සහනාධාර ප්‍රධානය කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 නොවැම්බර් මස 29 වන දින ගම්පහ මුදුන්ගොඩදී පවත්වන ලදී.

මෙම කාර්යය සඳහා නන් අයුරින් තම ශ්‍රමය ධනය හා කාලය කැප කල සැමටත් අපගේ ගෞරවන්විත ස්තුතිය පුද කර සිටිමු.

සුළඟ…
පුබුදමු ශ්‍රී ලංකා
www.sulagha.com